top of page
overskriftVedtaegter.jpg

7. reviderede udgave 4. marts 2017

 

 

 

FORMÅL

§1

Falck Kunst og Kultur, der er stiftet af personalet i det daværende Falcks Redningskorps A/S har til formål at udbrede forståelse og glæde over kunst ved:

1.    Afholdelse af udstillinger på arbejdspladsen.

2.    Anskaffelse af kunstværker der fordeles blandt medlemmerne ved en årlig stedfindende bortlodning samt kvartalslodtrækning.

3.    At optræde som formidler mellem kunstnere og medlemmer såfremt disse ønsker at købe et kunstværk.

4.    At arrangere og indhente tilbud på teaterforestillinger, koncerter m.m.

5.    Anskaffelse af kunstværker til fordeling på arbejdspladsen.

 

MEDLEMSFORHOLD

§ 2

 

Som medlem optages enhver, der er medlem af Falck’s Personaleforening.

 

Under orlov, godkendt af Falck A/S, kan medlemskab af Falck Kunst og Kultur fortsætte i indtil 3 år i den medlemstegnede del af kunstforeningen, mod direkte meddelelse til foreningen.

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved skriftlig henvendelse til kassereren. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted.

 

Ved udtrædelse fortabes retten til at deltage i bortlodningen af kunstværker, med mindre den pågældende har betalt indtil tidspunktet for lodtrækningen. Generalforsamlingen træffer beslutning om størrelse af kontingent.

 

Bestyrelsen fastlægger den administrative forretningsgang for indbetaling. Eventuel kontingentrestance på bortlodningstidspunktet medfører fortabelse af retten til at deltage i lodtrækningen.

 

GENERALFORSAMLING

§ 3

 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt forud for Personaleforeningens generalforsamling. På generalforsamlingen aflægger landsformanden beretning, kassereren fremlægger det af revisoren påtegnede og af bestyrelsen underskrevne regnskab og der foretages nyvalg.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted når bestyrelsen beslutter det eller når 10 medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt stiller motiveret forlangende herom.

En af medlemmer begæret ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter modtagelsen af begæringen.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær, skal ske med mindst 30 dages varsel via elektronisk medie, f.eks. sms, e-mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indgivet motiveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges på generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og disses resultat.

 

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Hvor intet andet er foreskrevet, afgøres beslutninger og vedtægter ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning om et forslag anses det som forkastet.

 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen affattes et kort referat der indføres i forhandlingsprotokollen. Referat fremlægges til gennemsyn på førstkommende generalforsamling. Der udsendes referat via ”FALCKEN”. Landsformandens beretning, kassererens regnskab samt referat er tilgængeligt på Falck og Kulturs hjemmeside.

 

BESTYRELSEN

§ 4

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 4 på valg i lige år, 3 på valg i ulige år og vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Endvidere vælges 2 suppleanter hvert år.

Bestyrelsen kan udpege et passende antal lokalformænd som skal dække de enkelte regioner.

Bestyrelsen afholder møde så ofte landsformanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder dertil, dog mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør landsformandens stemme udslaget. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

 

REGNSKAB/REVISION

§ 5

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Foreningens regnskab revideres af en på den ordinære generalforsamling valgt revisor. Samtidig med valg af revisor vælges 1 revisorsuppleant.

 

BORTLODNING

§ 6

Bestyrelsen indkøber de kunstværker, der i henhold til § 1, B skal fordeles til bortlodning. Lodtrækningen foretages hvert år i november/december måned.Lodtrækningen gælder rækkefølgen i hvilken kunstværker kan udvælges. Selve udvælgelsen sker på den ordinære generalforsamling eventuelt ved fuldmagt.

 

LOVÆNDRINGER

§ 7

Til ændring af foreningens love kræves at 2/3 af stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen, skal der snarest muligt, jf. § 3 indkaldes til ny generalforsamling, på hvilken 2/3 af de stemmeberettigede skal stemme for. Sker dette, er forslaget vedtaget.

 

OPLØSNING

§ 8

Til foreningens opløsning kræves ¾ af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer til stede, skal der senest muligt, jf. § 3 indkaldes til ny generalforsamling på hvilken af de 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal stemme for. Sker dette, er forslaget vedtaget.

Besluttes opløsning, anvendes foreningens resterende midler til bortlodning af kunstværker. Ved denne bortlodning deltager alle medlemmer med undtagelse af dem, der er i kontingentrestance.

bottom of page